क्र            वेळ                          बस  नाव 
 1]    सकाळी  7:00 AM   [ औसा  ते  सास्तूर  ]

 2]   सकाळी  8:00 AM   [ औसा  ते  सास्तूर   ]

 3]   सकाळी  9:00 AM   [ औसा  ते  सास्तूर  ]

 4]  सकाळी  10:00 AM  [ औसा  ते  सास्तूर  ]

 5]  सकाळी 11:00 AM  [ औसा  ते  सास्तूर  ]

 6]   दुपारी  12:30 PM  [ औसा  ते  सास्तूर  ]

 7]    दुपारी  1:30 PM   [ औसा  ते  सास्तूर  ]

 8]    दुपारी  2:30 PM   [ औसा  ते  सास्तूर  ]

 9]    दुपारी  3:30 PM   [ औसा  ते  सास्तूर  ]

10]    दुपारी  4:30 PM   [ औसा  ते सोलापूर  ]

11]    दुपारी  5:30 PM   [ औसा  ते सोलापूर  ]

12]  संध्याकाळी 8:00 PM [ औसा  ते  सास्तूर  ]

क्र            वेळ                          बस  नाव 
 1]    सकाळी  6:00 AM   [ माकणी ते औसा   ]

 2]   सकाळी 9:00 AM   [  बानेगाव ते  औसा  ]

 3]   सकाळी  9:30 AM   [ सोलापूर ते  औसा   ]

 4]  सकाळी 10:15 AM   [सोलापूर  ते  औसा ]

  5]  सकाळी 10:00 AM   [ माकणी  ते  औसा  ]